ZÁKAZNÍCI Z ČR
Přejít do CZ verze »

Užitečné organismy na vinici


Z ekologického hlediska neexistuje jednoznačné rozlišení mezi užitečnými a škodlivými organismy. Škodlivými zpravidla označujeme ty organismy, které způsobují ztráty na výnosech kulturních rostlin. Napadají přímo pěstované produkty, např. révu. Pro příklad jmenujme Obaleče jednopásého. Nebo žijí na pěstovaných plodinách, přímo je nenapadají, a teprve při přemnožení mohou způsobit významné poškození nebo devastaci rostliny a tím i snížení výnosu a kvality produktu. Příkladem mohou být svilušky. V obou případech škody nepůsobí samotná existence škůdců nebo původců nemocí rostlin, ale jejich přemnožení. Z toho jednoznačně vyplývá, že nadměrný výskyt škůdců nebo chorob není příčinou, nýbrž důsledkem porušení přírodní rovnováhy a vztahů v ekosystému. Šance, jak tuto rovnováhu udržovat, je všemožně podporovat užitečné organismy. Tedy umožnit jim především přežít v kulturní krajině v tzv. přírodních rezervoárech, kde se vyskytuje řada zdánlivě hospodářsky bezvýznamných druhů rostlin a živočichů. Právě ti mají rozhodující význam pro zachování populací užitečných organismů v krajině, a tedy i v kulturách hospodářsky významných rostlin. Mnoho divokých druhů rostlin je významným producentem pylu a nektaru a také náhradní potravou pro dravé a parazitické druhy, které omezují výskyt mnoha druhů škůdců. Podobně housenky některých druhů zdánlivě bezvýznamných motýlů mohou být Lumek Dolichomitus carbonarius parazituje housenky spousty škůdců révy vinnénáhradním zdrojem potravy různých parazitů a hostiteli nemocí samotných škůdců. Všechny tyto užitečné i zdánlivě bezvýznamné organismy přispívají k vytvoření přirozeného regulačního tlaku vnějšího prostřední, který za normálních okolností většinou úspěšně brzdí přemnožení škůdce.Zpravidla se ale pojem škůdce ve vinohradnictví omezuje na hmyz, ptactvo a ostatní divokou zvěř. Bakterie a viry jsou v lidovém pojetí zahrnovány spíše mezi choroby, které způsobují. Čím více živočichů ve vinici bude, tím bude menší procentické zastoupení škůdců. I když pojem škůdce může být zavádějící, protože každý živočich během svého vývoje může v určité fázi škodit, a naopak i ten největší škůdce může být někdy prospěšný. Téměř všichni zpěvní ptáci krmí svá mláďata velkým množstvím housenek obalečů.
Sýkora koňadra a Rehek zahradní mimoto regulují i výskyt motýlů obaleče. Proto jsou v okolí vinic důležité křoviny a stromy pro jejich úkryt. Sovy snižují populaci myší a hrabošů, kterých zvláště ve vinohradech s pokryvem půdy bývá jinak hojně. Obdobně působí i dravci, kteří se podporují umístěním berliček převyšujících řádek. Ti, je-li jich více, odhání i škodlivá hejna špačků. Významným regulátorem myší jsou i lasičky, které ve volné přírodě (na rozdíl od lidských obydlí) sehrávají pozitivní roli. Živočichy se živí i ježek a ani krtek v ekologické vinici neškodí. Obaleči nepohrdne ani netopýr nebo škvor. Housenky, brouci a plži jsou potravou ropuch a ještěrek. Význam pavouků a jejich sítí je všeobecně znám. Často se nedoceňuje užitečnost zlatooček. Jejich dravé larvy požírají svilušky a jejich vajíčka, ale i housenky a vajíčka obalečů
Biologická ochrana

Amblyseilus cucumerisOšetření proti škodlivému hmyzu již vyřešilo alternativní pěstování (přechodný stupeň mezi konvenčním a ekologickým hospodařením), které je shodné s BIO - místo insekticidů k hubení škodlivého hmyzu (které však hubily i prospěšné predátory - požírače škůdců a hmyz na škůdcích parazitující) se nasazují tzv. užitečné organismy - draví roztoči. Jedná se o uměle odchované predátory a technologické postupy pěstování se upravují ve prospěch jejich úspěšného rozmnožování.
Pokud v prostředí, kde žijí škůdci, tyto užitečné organismy scházejí, je splněna jedna ze základních podmínek kalamitního přemnožení škůdců. Současná úroveň našich znalostí škůdců a jejich antagonistů na straně jedné a rostoucí zájem široké veřejnosti o uchování kvalitního životního prostředí na straně druhé vytváří předpoklady pro účinné uplatnění prostředků a metod biologické ochrany rostlin v praxi. V současné době je na trhu k dostání několik druhů biologických predátorů likvidující škůdce (mšice, svilušky, červce). Mezi nejznámější a nejčastěji používané dravé roztoče ve vinici patří Typhlodromus pyri, ve sklenících Phytoseiulus persimilis. Pro použití ve sklenících a na okrasných rostlinách se hojně využívají dravé vosičky Aphidius colemani nebo Aphidoletes aphidimyza. Pro jejich nasazení platí striktní pravidla zákazu používání chemických prostředků.

Typhlodromus pyriPhytoseiulus persimilisAphidius colemaniAphidoletes aphidimyza