ZÁKAZNÍCI Z ČR
Přejít do CZ verze »

 

Všeobecné obchodní podmínky

Mgr. Lenka Žáčková - www.bioagens-sk.eu

se sídlem Horní Lhota 152, 763 23 Dolní Lhota u Luhačovic

identifikační číslo: 03001806

DIČ: CZ8352184115

zapsané v živn. rejstříku Magistrátu města Zlína pod č. j. MMZL 083893/2014 ze 14. května 2014

pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.bioagens-sk.eu - (jako prodávající)

Kupující / spotřebitel - je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti.

Kupující / podnikatel - je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti a nakupuje výrobky nebo užívá služby za účelem podnikání s těmito výrobky nebo službami.

V případě dalšího prodeje zboží je toto možné prodávat pouze v původním originálním obalu výrobce a pouze na území České republiky.

Zbožím se rozumí prostředky ochrany rostlin a další produkty, které jsou prezentovány v tomto internetovém obchodě.

Jakákoliv prezentace zboží prodávajícím je nezávazná nabídka zboží. K uzavření řádné kupní smlouvy dojde v okamžiku, kdy prodávající kupujícímu potvrdí přijetí řádné objednávky, kterou kupující zašle prodávajícímu. Komunikace mezi kupujícím a prodávajícím může probíhat také elektronicky. Objednávka může být kupujícím učiněna také prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Objednávka musí obsahovat vždy obchodní firmu a adresu sídla společnosti, popř. jméno a místo podnikání fyzické osoby, identifikační číslo, případně daňové identifikační číslo u plátce DPH, telefon, emailové či faxové spojení, označení zboží, množství, požadovaný termín dodání a dále podpis oprávněné osoby, která objednávku zasílá. Jakékoli změny nebo doplňky objednávky ze strany kupujícího jsou závazné pro prodávajícího po jejich písemném schválení prodávajícím. Jestliže termín dodání objednaného zboží požadovaný kupujícím nebude z technických důvodů realizovatelný, může prodávající přijmout objednávku s odchylkou spočívající v jiném termínu dodání zboží. Kupující je oprávněn tuto odchylku v termínu dodání zboží odmítnout, a to bez zbytečného odkladu. V případě, že bude kupující v prodlení s úhradou jakýchkoliv plateb prodávajícímu, není prodávající povinen dodat objednané zboží, a to i za podmínky, že se bude jednat o dluh za jinou, předcházející objednávku. Záměr nedodat zboží z důvodu prodlení kupujícího s úhradami jakýchkoliv plateb prodávajícímu je prodávající povinen oznámit kupujícímu. Zboží charakteru živých organismů - bioagens, které bude prodáno a dodáno na základě uzavřené smlouvy není možné vrátit

1. úvodní ustanovení
2. uživatelský účet - ZRUŠENO od 25. 5. 2018
3. uzavření kupní smlouvy
4. cena zboží a platební podmínky
5. odstoupení od kupní smlouvy
6. nepřevzetí zboží kupujícím
7. přeprava, dodání, převzetí zboží
8. práva z vadného plnění
9. další práva a povinnosti smluvních stran
10. řešení sporů
11. ochrana osobních údajů
12. zasílání obchodních sdělení, ukládání cookies
13. doručování
14. závěrečná ustanovení

14.1. Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

14.2. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky kupní smlouvy či obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.

14.3. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.

14.4. Přílohu obchodních podmínek tvoří vzorový formulář pro odstoupení od kupní smlouvy. Formulář ke stažení zde ».

14.5. Prodávající kupujícímu garantuje, že jím dodávané prostředky ochrany rostlin byly řádně zaregistrovány či zapsány do úředního registru dle zákona č. 326/2004 Sb. o rostlinolékařské péči ve znění pozdějších předpisů a mají atesty prokazující jejich účinnost a kvalitu uvedenou v propagačních materiálech prodávajícího a že tyto vlastnosti mají v okamžiku dodání zboží kupujícímu, pro použití na území České republiky.

14.6. Prodávající neodpovídá kupujícímu za výsledek aplikace prostředků ochrany rostlin, jelikož tento je závislý na dalších faktorech, zejména na způsobu skladování zboží a na způsobu a provedení aplikace, přičemž nesprávný způsob skladování či provedení aplikace může mít negativní vliv na účinnost prostředku ochrany. Prodávající nepřebírá odpovědnost za škody způsobené odlišným použitím ani nepředvídatelnými klimatickými nebo přírodními podmínkami, které nastanou v rozmezí aplikace. 


Ostatní zde neuvedené záležitosti se řídí občanským zákoníkem (č. 89/2012 Sb.), zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.) a dalšími právními předpisy, ve znění pozdějších právních předpisů.

Smlouva a otázky související se řídí českým právem.

Změny obchodních podmínek v jiné než oboustranně odsouhlasené písemné formě jsou vyloučeny.

Tyto obchodní podmínky byly aktualizovány 1. března 2019